Snabbguide: Testa dig för salmonella hemma

Salmonella är en av de mest välkända orsakerna till matförgiftning och folk drabbas av denna bakterie världen över. Om du smittas med salmonella kan det innebära allt från milda symtom till svårare sjukdom. Därmed är det inte så dumt att vara medveten om denna bakterie och när risken finns för att drabbas av den.

Den goda nyheten är att det numera är ganska enkelt att ta ett salmonella test hemma för att bekräfta om du har smittats. ett verktyg som möjliggör snabb och enkel upptäckt av bakterien i hemmiljö.

Syftet med denna snabbguide är att ge en översikt över vad salmonella är, hur hemmatest fungerar och varför dessa tester är ett viktiga redskap för att upprätthålla god hälsa. Genom att förstå hur du använder hemtester och tolkar resultaten kan du vara med och förebygga spridningen av salmonella. Det kan kanske leda till att antalet som drabbas av salmonellainfektion i Sverige minskar.

Vad är salmonella?

Salmonella är en grupp av bakterier som ofta finns i råa eller otillräckligt tillagade livsmedel såsom kött, ägg och mjölkprodukter. Bakterien kan också spridas via smittat vatten eller direkt kontakt med infekterade djur. När bakterierna intas, kan de orsaka salmonellos, en infektion som leder till mag- och tarmproblem.

Symptomen på salmonellainfektion inkluderar:

 • Diarré
 • Feber
 • Magkramp
 • Muskelvärk
 • Svaghet

Dessa symtom kan variera från milda till allvarliga och märks vanligtvis 12 till 72 timmar efter exponering för bakterierna. De flesta återhämtar sig utan behandling inom fyra till sju dagars tid. Men för vissa kan infektionen bli allvarligare och kräva sjukhusvård. Detta gäller särskilt spädbarn, äldre och personer med svagt immunförsvar.

bakterier

Att förstå hur salmonella sprids och känna igen dess symtom är viktigt för att vidta åtgärder för att skydda dig själv och dina nära. Med ökad medvetenhet och förebyggande åtgärder kan risken för salmonellainfektion minskas avsevärt.

Varför använda hemmatest för salmonella?

Att upptäcka salmonella tidigt är avgörande för att förebygga dess spridning och undvika allvarliga hälsokonsekvenser. Salmonella test hemma erbjuder en snabb och praktisk lösning för att se om du har smittats.

Det är mycket enklare än att testa för kalcium brist eller ta reda på om du är insulinresistent och du kan på kort tid konstatera om dina symtom är salmonella eller inte.

Några fördelar med att testa hemma är:

 • Tillgänglighet: Hemtest kan enkelt beställas online eller köpas på apotek. Därmed kan du snabbt och bekvämt testa då du behöver det.
 • Användarvänlighet: Dessa tester är designade för att vara enkla att använda med tydliga instruktioner som gör det möjligt för lekmän att genomföra testerna hemma. Du behöver inget labb!
 • Snabba resultat: Hemtest ger resultat inom en kort tidsram och då kan du vidta nödvändiga åtgärder snabbare än om du hade fått vänta på din lokala vårdcentrals öppettider och tillgänglighet.
 • Integritet och bekvämlighet: Att kunna testa sig själv i hemmets lugna och trygga miljö kan vara en stor fördel. Detta särskilt för de som föredrar att hålla den här typen av tester hemliga och som tycker att det är jobbigt att sitta i väntrum på en vårdcentral då magen strular.

Genom att erbjuda ett snabbt och lätt tillgängligt sätt att testa för salmonella så spelar hemmatest en viktig roll för folkhälsan. De möjliggör tidig upptäckt och bidrar till att minska risken för spridning av infektioner inom samhället. Om du smittas behöver du inte isolera dig men det är viktigt att du vidtar åtgärder som att inte dela toalett med andra och att tvätta dina händer noggrant tills du är frisk igen.

Var lite extra noga med rengöring om du smittas av salmonella

Hur fungerar hemmatest för salmonella?

Hemmatest för salmonella är utformade för att vara användarvänliga och ge pålitliga resultat med några enkla steg.

Här är en genomgång av hur dessa tester vanligtvis fungerar:

 1. Förberedelse: Börja med att noggrant läsa igenom instruktionerna som medföljer testet. Se till att du har en ren arbetsyta och tvätta händerna ordentligt innan du börjar.
 2. Provtagning: Beroende på testets design kan provtagningen innebära att samla in en liten mängd av ett misstänkt livsmedel eller ett avföringsprov. Följ instruktionerna för hur du samlar in och hanterar provet.
 3. Användning av testet: Applicera provet på testremsan eller i testkassetten enligt instruktionerna. Detta kan innebära att droppa en lösning på remsan eller föra in provet i en behållare.
 4. Vänta på resultatet: Efter provet krävs vanligtvis en viss väntetid för att resultatet ska utvecklas. Tiden kan variera från några minuter till någon timme.
 5. Avläsa resultatet: Resultatet visas oftast i form av linjer eller symboler på testremsan eller skärmen. Jämför resultatet med tolkningsguiden som medföljer testet för att förstå om det är positivt, negativt eller ogiltigt.

Tips för korrekt användning av salmonellatester:

 • Följ instruktionerna noggrant: Varje steg i processen är viktigt för att säkerställa tillförlitliga resultat. Läs igen en eller två gånger innan du börjar så att du vet vad du ska göra.
 • Håll allting rent: Undvik att smutsa ner testremsor och prov. Använd rena verktyg och undvik att röra vid remsans testyta med dina händer.
 • Tolka resultatet korrekt: Var uppmärksam om hur länge du ska vänta innan du läser av resultatet då detta kan påverka resultatets tillförlighet.
toalett
Dela inte toalett med andra om du har drabbats av salmonella!

Tolka resultatet på rätt sätt

När du genomfört ditt salmonella test hemma är nästa steg att tolka resultatet. Det är viktigt att förstå vad resultatet innebär och vilka åtgärder som bör vidtas beroende på utfallet.

Tre möjliga resultat:

 • Positivt resultat: Om testet visar ett positivt resultat indikerar det närvaro av salmonella. Det är viktigt att vidta åtgärder såsom att kontakta en vårdgivare för vidare rådgivning och behandling. Du kan kontakta en läkare online eller på din mobil så du behöver inte gå till en vårdcentral för detta.
 • Negativt resultat: Ett negativt resultat tyder på att det inte finns några tecken på salmonella i det testade provet. Observera dock att negativa resultat inte alltid garanterar frånvaro av bakterien. Särskilt om symptomen fortsätter eller förvärras. Uppsök vård om du inte blir bättre. Det kan ju vara en annan sjukdom som har symtom som liknar Salmonella.
 • Ogiltigt resultat: Ibland kan ett test visa ett ogiltigt resultat. Det kan bero på felaktig hantering eller ett problem med testkitet. I sådana fall rekommenderas det att upprepa testet med ett nytt kit.

Att förebygga är bättre än att bota

Det är viktigt att komma ihåg att även om hemmatest är ett värdefullt verktyg så bör de inte ses som ett fullständigt substitut för professionell medicinsk rådgivning. Om du har allvarliga eller bestående symtom så kan du inte förlita dig på hemmatester. Det kan vara avgörande att få korrekt diagnos och lämplig behandling.

Om du inte har drabbats av salmonella ska du komma ihåg att det alltid är bättre med förebyggande insatser än att behöva bota. Du har antagligen lärt dig en hel del om hygien då du befarade att du hade smittats. Ta med dig denna kunskap och var noga med din personliga hygien såväl som med maten du hanterar för att slippa samma oro i framtiden!

ägg
Satsa på friska ägg!

Referenser för mer information:
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/mage-och-tarm/infektioner-i-mage-och-tarmar/salmonella/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f5fb218d76f443938f41a5fa8609f15f/salmonella-ett-nationellt-strategidokument-2013-6-28.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3834453/

https://www.nature.com/articles/s41538-023-00223-0